Liikuma Kutsuv Kool
HARNO
ProgeTiiger
Sport Koolis
Code Week organiser
Ettevõtlik kool
KiVa
EL sotsiaalfond
Hea kooli rajaleidja

Alusväärtused ja eesmärgid 2014-2015

Meie alusväärtused

 • kõikide inimeste olulisus
 • rõõmsameelsus ja sõbralikkus
 • meeskonnatöö
 • kaasaegne õpikeskkond
 • turvalisus ja kaasamine
 • eesmärgistatud töökus
 • lahendustele orienteeritud suhtumine

Valga Põhikooli 2014 - 2015 õppeaasta üldeesmärgid:

 1. tuginevad kooli alusväärtustele ning lähtuvad arengukavast ja õppekavast
 2. jagunevad kolmetasandiliseks: koolikeskseks; õpilaskeskseks; isiklik tasand
 • MEIE-tunde tekitamine

toimuvad ühisüritused, ettevõtmised, koostegemised, mis liidavad kooli kollektiivi (õpilasi, õpetajaid, koolitöötajaid) ja aitavad kaasa Meie-tunde tekkimisele

 • Valga Põhikooli õppekava arendamine

2014 - 2015 õa on läbiva teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” aasta toimub III kooliastme loovtöö olemuse uuendamine
toimuvad esimesed miniteaduspäevad 4., 5., 7. ja 8. klassis viiakse läbi funktsionaalse lugemise tööd
algatuse Huvitav Kool raames jätkub huvitavate õppetundide avalikustamine kooli koduleheküljel