2012/2013

kool meedias 2012/13

Kujundava hindamise põhimõtete juurutamine Valga Põhikoolis

13:16 11. veebruar 2013
Vaatamisi:

Lastevanemate õpikogukond
19. veebruaril 2013. a alustab Valga Põhikoolis tööd (ühena 10st vabariigi koolist) ka lastevanemate õpikogukond. Lastevanemate õpikogukonna teemaks on "Kujundava hindamise põhimõtete rakendamine lapse toetamisel kodus". Koolitust hakkab läbi viima eelklassi õpetaja Reet Hallaste oma uue klassi lastevanematele.

Kujundava hindamise põhimõtete juurutamine Valga Põhikoolis

Nii uude põhikooli kui ka gümnaasiumi riiklikku õppekavasse on väga jõuliselt lisatud kujundava hindamise mõiste. Miks lisati kujundav hindamine õppekavasse?
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus toob välja hindamise eesmärgid (PGS §29):

 • toetada õpilase arengut;
 • anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
 • innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
 • suunata õpilase enesehinnangu kujunemist;
 • suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
 • anda alus õpilase järgmisesse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

Kujundav hindamine annabki õpetajale suurema kohustuse juhendada õpilase teadmiste, oskuste ja vilumuste kujunemist, mitte pelgalt fikseerida teatud perioodide järel, kas ja kuivõrd õpilane on käsitletud materjali omandanud.
Valga Põhikoolis on kujundava hindamise juurutamisega tegeletud juba alates 2010.a sügisest. Vanemõpetajad Tiina Fedotova, Karin Kütimets ja õppejuht Tiiu Püss läbisid 160-tunnise kujundava hindamise koolituse Viimsi Keskkooli klassiõpetaja Merle Sepa juhendamisel ja said õiguse koolitada oma kooli õpetajaid. Nii koolitavadki nad juba teist õppeaastat järjest oma kooli õpetajaid. Käesoleval õppeaastal töötab koolis õpetajate Tiina Fedotova, Karin Kütimetsa ja õppejuht Tiiu Püssi juhendamisel kolm kujundava hindamise õpikogukonda. 2013.a kevadeks on juba 52 Valga Põhikooli pedagoogi läbinud kujundava hindamise 160-tunnise koolituse.
Õppejuht Tiiu Püss koolitab ka Lüllemäe Põhikooli õpetajaid, kes avaldasid sügisel soovi selgust saada kujundava hindamise põhitõdedest.
Koolitusaasta kokkuvõtteks korraldame 7. mail Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kujundava hindamise teemalise konverentsi Lõuna-Eesti õpetajatele ja koolijuhtidele.

Kuidas me õpime? Mis on õpikogukond?
See on vabal tahtel kokku tulnud õpetajate grupp, kes tegutseb teadlikult õpetamispraktika täiustamise ja õpilaste õpimotivatsiooni ja -tulemuste parandamise nimel ning uurib ja mõtestab sügavamalt oma tegevust.
Mida õpikogukonna liikmed teevad?

 • Kohtuvad regulaarselt sessioonidel kord kuus – 7 korda õppeaasta jooksul.
 • Püstitavad koos eesmärgid (jagatud eesmärgid).
 • Proovivad sessioonide vaheajal rakendada eelmisel sessioonil eesmärgistatud tegevusi praktikas (eesmärkide teostamine).
 • Teevad sessioonide vahepeal koostööd oma partneriga, toetavad üksteist ja annavad tagasisidet.
 • Loevad ja analüüsivad kujundavat hindamist ja selle praktikat tutvustavaid materjale.
 • Jagavad üksteisele oma kogemust.

Lastevanemate õpikogukond
19. veebruaril 2013. a alustab Valga Põhikoolis tööd (ühena 10st vabariigi koolist) ka lastevanemate õpikogukond. Lastevanemate õpikogukonna teemaks on "Kujundava hindamise põhimõtete rakendamine lapse toetamisel kodus". Koolitust hakkab läbi viima eelklassi õpetaja Reet Hallaste oma uue klassi lastevanematele. Veebruarist kuni juunikuuni tullakse kokku kord kuus pooleteiseks tunniks ja tutvutakse kujundava hindamise põhimõtete rakendamise võimalustega oma lapse toetamisel kodus.

Kujundava hindamise konverents Lõuna-Eesti haridustöötajatele
7. mail 2013.a toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kujundava hindamise teemaline konverents, kus on suurepärane võimalus kuulata kujundava hindamise koolituse läbinud tegevõpetajate ettekandeid.

Tiiu Püss
Valga Põhikooli õppejuht

Artikli Valgamaalasest leiab siit.