Õppenõukogu 2012/2013

Õppenõukogu nr 4 14.06.2013

Algus: 14.00

 
Päevakord:
 1. Õpilaste järgmisesse klassi üle viimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
 2. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse välja andmise otsus
 3. Õpilaste tunnustamine :

riikliku kiituskirjaga
ainealase kiituskirjaga
kooli kõige kõrgema aukirjaga
kooli tänukirjaga

       4.   Vähemalt kümne (5/5) õppenõukogu liikme valimine , kes allkirjastavad lõputunnistuse (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor)
       5.   Kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuste kohta

Õppenõukogu nr 3 30.05.2013

Algus: 13.00

 Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
 3. 2.-8. klassi õpilaste tunnustamine riikliku kiituskirjaga

ÕPPENÕUKOGU nr 1 12.11.2012

VALGA PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU nr 1

12.11.2012   algus kell 15.00

PÄEVAKORD:

 

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. I õppeveerandi õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine

Õpilastele, kelle I veerandi hinne oli „puudulik” või „nõrk” või  jäeti hinne välja panemata, tugimeetmete rakendamisest II õppeveerandil, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused, teavitamine 

 1. Valga Põhikooli töötajate  motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi läbiarutamine ja kooskõlastamine
 2. Valga Põhikooli „HEA TEGU“ tunnustamise läbiarutamine ja kooskõlastamine - Tarmo
 3. Valga Põhikooli õppekava üldosa tunnijaotusplaani läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuste kohta
 4. Õpetajate esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu (ettepanekud Eve-Mall Kirt, Jane Koemets)
 5. Õpetajate esindaja nimetamine kooli juhtkonna koosseisu

ÕPPENÕUKOGU nr 2 24.01.2013

VALGA PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU (elektrooniline) nr 2

24.01.2013  

PÄEVAKORD:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Alus: Valga Põhikooli 8B klassis õpetajate pöördumine 15. jaanuarist 2013