Kodukord

Valga Põhikooli kodukord

Kinnitatud 12.01.2021 dir kk nr 1-6/65

 

Valga Põhikoolis toimivad kokkulepitud reeglid, mille järgimises ollakse järjekindlad. Koolis peetakse lugu viisakusest. Turvalisus koolis on kogu koolipere ühine hool.

Kooli kodukord määrab kindlaks õppetöö, õppetundide, vahetundide, ürituste ja väljasõitude korralduse, õpilase käitumisele seatud nõuded, koolikohustuse täitmise, õpilase arengu toetamise, tunnustamise ja mõjutusvahendite rakendamise alused ning õpilaste ja töötajate turvalisuse tagamise põhimõtted.

Valga Põhikooli kodukord koosneb üldosast ja lisadest, milles kirjeldatakse konkreetseid tegevusi reguleerivad põhimõtted

 

1. Koolikohustus

1.1. Õpilase esmane kohustus on õppimine. Osavõtt kõikidest õppetundidest ja kaasatöötamine kõikides õppetundides on kohustuslik. Õpilane jõuab tundi õigeaegselt ja ettevalmistunult, kaasas vajalikud õppevahendid.

1.2. Õppetöö algab koolis kell 8.00. Õpilane on koolis õppetöö algusajaks. Lapsevanem tagab õpilase õigeaegse õppetundidesse jõudmise.

1.3. Põhjuseta puudumise ja hilinemise korral rakendatakse õpilasele koheselt mõjutusmeetmeid vastavalt tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise korrale.

1.4. Õppetöö toimub vastavalt päevakavale koolis või väljaspool kooli õpetaja määratud kohas.  

1.5. Koduste ülesannete täitmine on kohustuslik.

1.6. Õppetöö ajal on kooli territooriumilt või õpetaja määratud kohast omavoliline lahkumine keelatud. Õpilase omavolilise lahkumise korral kool õpilase ohutuse ja tegude eest ei vastuta.

1.7. Valga Põhikoolis ametlikeks suhtluskanaliteks on veebipõhine õppeinfosüsteem (edaspidi Stuudium), koduleht (www.valgapk.edu.ee) ja Google Workspace for Education.

1.7.1 Stuudiumi konto omamine ja igapäevane kasutamine on kohustuslik nii õpilasele kui ka lapsevanemale.  

1.8 Valga Põhikooli õpilaspäevik on dokument, mille omamine, kaasas kandmine, täitmine ja esitamine on 1.-3. klassi õpilastele kohustuslik ja 4.-9. klassi õpilastele soovituslik.

1.9. Lapsevanemalt küsitakse nõusolek tugi- ja/või mõjutusmeetme rakendamiseks Stuudiumi keskkonna kaudu, telefoni teel või eraldi kirjaliku teatena.

1.10 Isikuandmete töötlemine ja kasutamine toimub vastavalt isikuandmete töötlemise ja infosüsteemide kasutamise korrale.

1.11. Hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli õppekavas.

1.12. Õpiraskuste ennetamiseks või õpiraskustega õpilase toetamiseks rakendatakse tugimeetmeid vastavalt kooli õppekavas sätestatud õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtetele.

1.13. Valga Põhikooli õpilasi tunnustatakse väga heade ja heade õpitulemuste eest ning silmapaistvate saavutuste eest olümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel vastavalt õpilaste tunnustamise korrale.

1.14. Õpilas(t)e vaimset või füüsilist turvalisust ohustava(te) juhtumi(te) korral tegutsetakse:

1.14.1.  õpilaste ja kooli töötajate vaimse või füüsilise turvalisuse tagamise ning turvalisust ohustavate olukordade ennetamise ja neile reageerimise, juhtumitest teavitamise ning juhtumite lahendamise korra või

1.14.2.  hädaolukorra lahendamise plaani järgi.

1.15. Õppetöö korraldamisel järgitakse tervisekaitse nõudeid.

1.16. Õppetööst puudumise mõjuvaks põhjuseks loetakse:

1.16.1.  haigestumine:

1) juhul kui õpilane puudub lühiajaliste haiguste tõttu rohkem kui 20% ühe trimestri  õppetundidest, peab kool vajalikuks vestelda lapsevanemaga õpilase tervise teemadel;

1.16.2.  perekondlikud põhjused:

1) ette planeeritud põhjuste korral esitatakse nädal enne puudumist klassijuhatajale aineõpetajatega kooskõlastatud taotlus, kui aineõpetaja(d) ei ole andnud nõusolekut puudumiseks, siis lahendatakse olukord lapsevanema ja direktori vahel;

2) ootamatute põhjuste korral teavitab lapsevanem kooli puudumise esimesel päeval;

  1.16.3. puudumine Valga Põhikooli esindamise eest kooli õppetööga seotud võistluste, olümpiaadide jne tõttu:

         1) aineõpetaja teavitab eelnevalt õppejuhti, klassijuhatajat ja teisi aineõpetajaid ning kooli toitlustajat Stuudiumi keskkonna kaudu.

1.17. Õpilase puuduma jäämisest on lapsevanem kohustatud kooli teavitama Stuudiumi keskkonna, lapse klassijuhataja või kooli kantselei kaudu puudumise esimesel päeval. Klassijuhataja võib hiljem esitatud puudumise teavituse/tõendi arvestamata jätta ning tõlgendada puudumist põhjuseta puudumisena.

1.18. Kehalise kasvatuse vabastuse võib esitada lapsevanem või meditsiinitöötaja. Tõend vabastuse kohta tuleb edastada õpetajale hiljemalt enne õppetunni algust elektroonilises keskkonnas või paberkandjal õpilase poolt. Tõendi puudumisel õpilast tunnitegevusest ei vabastata. Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilane viibib oma klassi tunni juures ning täidab õpetaja antud individuaalseid ülesandeid.

1.19. Lapsevanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist. Õpilase koolist puudumisest tingitud omandamata õppekava osa täitmise eest vastutab lapsevanem.

1.20. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesande täitmisest.

2. Päevakavast ja hindamisest teavitamise kord

2.1. Õpilane järgib kooli päevakava. Kogu õpilast puudutav info päevakava kohta on kättesaadav Valga Põhikooli kodulehel http://www.valgapk.edu.ee/ ja/või Stuudiumis https://valgapk.ope.ee/. Õppetunnid toimuvad direktori poolt kinnitatud päevakava alusel. Päevakavast õpilasele kohalduv osa ning muudatused päevakavas tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli kodulehe või Stuudiumi kaudu üldjuhul 10 päeva enne või esimesel võimalusel.

2.2.  Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet kooli veebilehe või elektroonilise infosüsteemi vahendusel, siis tehakse õpilasele ja vanemale kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa teatavaks viisil, milles klassijuhataja lepib kokku õpilase ja vanemaga individuaalselt.

2.3.  Kooli õppekavas sätestatud õpilaste arengu ja hindamise korraldus on kättesaadav lapsevanemale, õpilase seaduslikule esindajale, õpilasele ja õpetajale kooli koduleheküljel ja õpilaspäevikus.

2.4.  Õpilasel on õigus saada õpetajatelt teavet oma hinnete ja sõnaliste hinnangute kohta.

2.5.  Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus saada teavet õpilase hindamise korralduse kohta, saada teada oma lapse hindeid või tema teadmistele ja oskustele antud hinnanguid.

2.6.  Trimestri alguses teeb õpetaja õpilasele teatavaks õppeaines nõutavad teadmised ja oskused  ning õpiülesanded, mille täitmine on kohustuslik, sh kontrolltööd ja teised olulised õpiülesanded.

2.7.  Hindamisest teavitamiseks on kasutusel Stuudium. Kõigil Valga Põhikooli õpilastel on isiklik Stuudiumi konto. Kirjalikku tagasisidet õpilase kokkuvõtvatest sõnalistest hinnangutest ja hinnetest antakse vähemalt kolm korda aastas iga trimestri lõpus. Õppeaasta lõpus väljastatakse kõigile õpilastele klassitunnistus.

2.8.  Käitumise ja hoolsuse tagasisidestamise põhimõtted on sätestatud kooli õppekavas. Õpilastele tutvustab käitumise ja hoolsuse tagasisidestamise põhimõtteid klassijuhataja.

2.9.  Käitumise tagasisidestamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis ja kooliga seonduvatel üritustel.

2.10.  Hoolsuse tagasisidestamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse; tema kohuse- ja vastutustundlikkus, töökus, järjekindlus ja püüdlikkus.

2.11. Kirjalikku tagasisidet õpilase kokkuvõtvate hinnete ja õpiväljundite saavutamise taseme kohta antakse iga trimestri lõpus Stuudiumi tunnistusel. Paberkandjal trimestritunnistus väljastatakse lapsevanema soovil. Õppeaasta lõpus väljastatakse paberkandjal numbriline klassitunnistus kõikidele õpilastele.

3. Õpilaspileti kasutamise kord

3.1. Õpilaspilet on Valga Põhikoolis õppimist tõendav dokument. Õpilaspileti saamiseks pöördub õpilane või tema seaduslik esindaja sekretäri poole ja esitab õpilase foto suuruses 3x4 cm.

3.2. Õpilane on kohustatud õpilaspiletit hoolikalt hoidma ja esitama õpilaspileti pikendamiseks iga õppeaasta algul. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.

3.3. Õpilase väljaarvamisel Valga Põhikoolist kaotab õpilaspilet kehtivuse. Õpilasel on kohustus õpilaspilet koolist väljaarvamisel tagastada kantseleisse. Koolile tagastatud õpilaspilet hävitatakse   

3.4. Õpilaspileti kaotamisel pöördub õpilane või tema seaduslik esindaja sekretäri poole ja esitab taotluse uue õpilaspileti saamiseks, märkides ära uue õpilapileti taotlemise põhjuse (õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud; õpilase nimi või isikukood on muutunud).

4. Käitumine

4.1. Valga Põhikooli õpilane ja töötaja järgib üldtunnustatud käitumisnorme.

4.2. Õpilane austab kõigi õpilaste õigust õppida ja õpetaja kohustust õpetada.

4.3. Õpilane on igas olukorras viisakas ja käitub üldtunnustatud käitumisnormide kohaselt.

4.4. Valga Põhikooli õpilane käitub terviseteadlikult ja järgib isikliku hügieeni reegleid.

4.5. Valga Põhikooli õpilane ei tarvita alkoholi, tubakatooteid ega teisi narkootilisi aineid. Pürotehniliste ja tulesüütamise vahendite omamine ja kasutamine on kooli territooriumil keelatud.

4.6. Kui õpilane eksib punkti 4.5. vastu, on kooli turvatöötajal ja/või tugispetsialistil õigus keelatud ese(med) või aine(d) kooli hoiule võtta vanematele tagastamiseni. Turvatöötaja või tugispetsialist teavitab vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korrale vanemat ja/või politseid.

4.7. Valga Põhikooli õpilane ei avalda ega levita Internetis (sh e-kirjad) ja mobiiltelefoni/nutiseadme vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid.

4.8. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja. Hea tava kohaselt alustatakse tundi püstitõusmise ja tervitamisega.

4.9. Elektrooniliste seadmete kasutamine on tunni ajal keelatud, välja arvatud tundi läbiviiva õpetaja loal. Mobiiltelefon ja nutiseade on tunni ajal koolikotis, välja lülitatud või hääletul režiimil. Nutiseadme kasutamise reeglid õppimise eesmärgil kehtestab aineõpetaja.

4.10. Õpetajal on õigus ohtlikud esemed ja/või ained, mis ohustavad õpilast ennast või teisi koolis viibivaid inimesi, võtta hoiule ja viia tunni lõpus hoiule võetud ese juhtkonna- või tugimeeskonna liikmele ja ese tagastatakse üksnes lapsevanemale või hooldajale, kes kutsutakse kooli.

4.11. Õpetajal on õigus võtta hoiule ese või aine, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga. Hoiulevõetud ese või aine tagastatakse õpilasele hiljemalt tema õppepäeva lõppedes. Korduva hoiulevõtmise toimingu korral viib klassijuhataja läbi probleemvestluse õpilase või õpilase ja vanemaga.

4.12. Eseme ja/või aine hoiulevõtmise protokollib eseme ja/või aine hoiulevõtja. Protokolli märgitakse õpilase nimi ja klass, hoiulevõtmise aeg ja koht, protokolli koostaja andmed, hoiulevõetud eseme või aine nimetus/loetelu, hoiulevõtmise põhjus ja eseme tagastamise viis.

4.13. Iga õpilane vastutab, et koolis oleks turvaline ja hea. Lisaks toimib koolis  korrapidamise süsteem, milles osalevad õpetajad.

4.14. Arvutiklassis, raamatukogus, sööklas, ujulas, tehnoloogiavaldkonna klassides, spordisaalis ja garderoobis täidab õpilane seal kehtivaid eeskirju. Einestada võib õpilane ainult sööklas või puhvetis.

4.15. Õppekäikude, ekskursioonide, matkade läbiviimisel juhindutakse õppekäikude, ekskursioonide, matkade läbiviimise korrast. Ekskursioonidel, õppekäikudel, matkadel või teistel klassivälistel üritustel viibides täidab õpilane täpselt õpetaja või juhendaja korraldusi. Enne õppekäiku instrueeritakse õpilasi ja vajadusel lapsevanemaid ohutusnõuetest.

4.16. Vahetund on õpilasele puhkamiseks - ei häirita kaasõpilasi ega õpetajaid. Õpilane lahkub üldjuhul vahetunniks klassist.

4.17. Vahetunni ajal liigub õpilane koridorides ja treppidel rahulikult. Õpilane peab jälgima, et ta ei takistaks teiste liikumist.  

4.18. Koolis on õpilane riietatud puhtalt ja korrektselt. Pidulik aktuse- ja eksamiriietus on üldjuhul Valga Põhikooli koolivormi pidulik komplekt, mis koosneb kudumist, triiksärgist, lipsust või kaelasallist, mustast seelikust või pükstest.

4.18.1 Koolivormi põhielemendiks on kudum (valikus on vest, kardigan ja tuunika).

4.18.2 Koolivormi lisaelemendid on triiksärk, lips või kaelasall, mustad püksid või seelik, koolivormi T-särk, koolivormi sukkpüksid, kootud müts ja sall.

4.18.3 Spordiriideid kannab õpilane ainult kehalise kasvatuse tundides. Koolivormi T-särk ei ole spordiriietus.

4.19. Lubatud on tagasihoidlik meik, küünelakk ja ehted, kuniks see ei riiva teiste au ja väärikust.

4.20. Koolis kantakse vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei loeta kehalise kasvatuse tunnis kantavaid spordijalatseid ja õuejalanõusid. Õpilase üleriided (ka peakatted) on garderoobis.

4.21. Kool ei vastuta materiaalselt õpilase isiklike asjade eest.

4.22. Õpilane kannab hoolt puhtuse ja korra eest kooliruumides. Klassist lahkudes jälgib õpilane, et tema töökoht jääb korda.

4.23. Õpilane kasutab kooli vara heaperemehelikult. Kooli vara tahtlikul rikkumisel hüvitab lapsevanem/hooldaja koolile tekitatud kahjud.

4.24. Kool võimaldab õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õppevahendeid ja õpikuid. Koolist lahkudes ja suvevaheajale minnes on õpilane kohustatud tagastama tema kasutusse antud õppevahendid ja õpikud. Koolist lahkuva õpilase vanemale väljastab dokumendid kooli sekretär.

4.25. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktoriga kooskõlastatult. Kõigi ürituste toimumise täpne aeg, koht ja vastutajad lepitakse kokku vähemalt 5 päeva enne ürituse toimumist.

4.26. Kodukorra rikkumise korral kohandatakse õpilasele mõjutusmeetmeid vastavalt mõjutusmeetmete rakendamise korrale.

4.27. Kooli kodukorda tutvustatakse õpilastele ja lapsevanematele õpilase õppima asumisel ja iga õppeaasta alguses. Töötajatele tutvustatakse kodukorda enne nende tööle asumist.  Kodukord on avalikustatud kooli kodulehel, Valga Põhikooli õpilaspäevikus ja õpetaja märkmikus. Kooli kodukorra kehtestab direktor ning see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.