Motivated by Learning and Teaching

"Motivated by Learning and Teaching"

01.09.2020-31.08.2023

Meie partnerid

I.I.S. Amedeo Avogadro Itaalias

Instituto de Educación Secundaria Rosa Navarro  Hispaanias

Secrétariat général de l'enseignement catholique  Belgias

CENTRO DEL PROFESORADO DE ÚBEDA  Hispaanias

Szkola Podstawowa im.M.J.Pilsudskiego  Poolas

Pädevatelt õpetajatelt eeldatakse laia silmaringi, kursisolekut kõige uuega, empaatiavõimet ja suhtlemisoskust, analüüsija reflektsioonioskust. Õpetaja peab oskama näha ettepoole, õpetades tuleviku kodanikke. Et pedagoogid ise kiiresti arenevas maailmas hästi hakkama saaks, peavad koolil olema selged rahvusvahelise koostöö arenguplaanid. Valga Põhikool on suurim multikultuurse Valga linna eesti õppekeelega põhikool. Valga Põhikooli õpetajatele ja õpilastele on oluline õppida, kuidas teistes Euroopa riikides toimib erinevate huvigruppide koostöö ning millised muutused on viimasel ajal toimunud Euroopa maade kultuuris ja hariduses. Valga Põhikool soovib õppida teiste koolide kogemustest muutunud õpikäsituse rakendamisel: kuidas erinevate riikide haridussüsteemides toetatakse iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust ja ettevõtlikkust.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ Soovime ellu viia rahvusvahelise koostöö arengukava eesmärke ja laiendada kooli töötajate rahvusvahelise mobiilsuse võimalusi. Proovime seda valdkonda arendada erinevate projektide kaudu. Initsiatiiv projektideks tuleb õpetajatelt, aga juhtkond on alati väga toetav. Leiame, et õpirände tulemused on mõjusamad, kui õpirändel osaleb mitu koolipere liiget, ka ühte kooli külastavad inimesed võivad asju erinevalt näha.

ORGANISATSIOONIKULTUURI ARENDAMINE * Kooli organisatsioonikultuuri arendamine, koostöö väärtustamine * Kooli maine kujundamine Kool töötab selle nimel, et juhtkonna liige, õpetaja ja õpilane oleksid positiivse ellusuhtumisega, terviseteadlikud, ettevõtlikud. Edu võtmeks on inimesed. Soovime saada kogemusi, kuidas luua võimalused töötajate teadlikuks enesearendamiseks, töö- ja õpimotivatsiooni tõstmiseks.

PROFESSIONAALIDE ARENGU TOETAMINE * personali täiendkoolitused on suunatud uue õpikäsitluse rakendamisele, hakkamasaamisele digitaalses infoühiskonnas * uute kaasaegsete õppemeetodite kasutuselevõtt koolitöös * kooli personali vajaduse pidev monitooring * osalejate võõrkeeleoskuse parendamine Valga Põhikooli eesmärgiks on olla avatud, arenev ja uuendusmeelne. Muutuste juurutamine koolis saavutatakse paremini kui õpirändele on kaasatud kooli töötajatest meeskond. Ametialaste teadmiste täiendamise käigus omandatakse uusi teadmisi innovaatilistest õpistrateegiatest, koostööst, et õpetajad oleks kursis haridusuuendustega, et õpetajad näeks ettepoole.

Seoses Covid epideemia levikuga on ära jäänud oktoobrisse 2020 planeeritud Itaalia kooli külastus.